ساعت اتمی جهانی

ساعت اتمی

/atomic-watches

ساعت اتمی نوعی ساعت است که با استفاده از فرکانس تابش الکترو مغناطیسی ساطع شده از اتم ها زمان را نشان می دهد. اتم ها ذرات بسیار کوچکی هستند که ماده یا همه چیز را تشکیل می دهند. آنها سطوح مختلفی از انرژی دارند و هنگامی که از یک سطح به سطح دیگر منتقل می شوند ، یک طول موج خاص را ساطع یا جذب می کنند. با شمارش چرخه های این تابش، یک ساعت اتمی می تواند زمان را با دقت بسیار دقیقی به خوبی تعیین کند .