تاچیمتر در ساعت چیست

تاکی متر

/tachymeter

تاچی متر ( تلفظ صحیح : تاکی متر ) یک مقیاس عددی است که زمان سپری شده بر اساس مسافت را به سرعت تبدیل می کند. به عنوان مثال، اگر می خواهید سرعت ماشین را بر حسب کیلومتر در ساعت اندازه گیری کنید ، می توانید از این مقیاس روی ساعت خود برای این کار استفاده کنید.