کالاوی

ساعت های Callaway : گواهی بر زمان و گلف

/callaway-watches

چه یک گلف باز باشید که به دنبال بهبود بازی خود با ویژگی های مفیدی مانند GPS هستید، یا به سادگی فردی که از ترکیب سبک و عملکرد قدردانی می کند، ساعت Callaway یک وسیله جانبی عالی است که باید در نظر بگیرید. این چیزی بیش از یک ساعت است. این گواهی بر زمان و گلف است.